uppsala län

Uppsala län

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Uppsala län är ett av Sveriges län, beläget i östra Svealand, vars residensstad är Uppsala. Uppsala läns valkrets utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. Länsbokstav är C.

Länet omfattar de västra och norra delarna av landskapet Uppland. Det gränsar mot Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas samt Gävleborgs län. Uppsala län delar dessutom en extremt kort landgräns med Finland, en liten ö kallad Märket. Länet har, efter att Heby kommun överfördes till länet den 1 januari 2007, 319 925 invånare (2006 års siffror). Det har från och med 2007 en yta på 8 209 km², vilket ger en befolkningstäthet på 39 inv/km².

Kommuner och privata hyresvärdar

Landstinget säljer utsorterad konst

Landstingets kulturnämnd har gett Kultur i länet i uppdrag att sälja utsorterad grafik via auktion. Det handlar om ca 2 000 av landstingets totala innehav på drygt 20 000 konstverk.

Kulturbussar nu även i stadstrafiken

Satsningen på kulturbussar i regiontrafiken för elever i grundskolan och 6-årsverksamheten i Uppsala län utökas nu till att även omfatta stadstrafiken i Uppsala.

Regional kulturplan för Uppsala län

I rutan Dokument till höger hittar du Regional kulturplan för Uppsala län 2013-2014. Den har arbetats fram stegvis sedan 2010 i en process med många inblandade. I april 2012 antogs kulturplanen av landstingets kulturnämnd, och 18 juni antogs den av landstingsfullmäktige. Den 30 januari 2013 fattade så Kulturrådet beslut om statligt stöd till regional kulturverksamhet i Uppsala län för 2013, baserat på kulturplanen.

Kulturplanens vision

År 2023 är vårt län ett ledande kreativt kraftcentrum där ett dynamiskt konst- och kulturliv präglas av nytänkande och där Uppsala läns rika historia får en levande gestaltning.

År 2023:

  • ska Uppsala län genom hög konstnärlig kvalitet, kulturell delaktighet och interkulturellt arbete vara en stark kulturregion med internationell lyskraft.
  • är kultur och kreativitet den självklara framgångsfaktorn för att den regionala hållbara utvecklingen i Uppsala län lyckas.

Den regionala kulturplanen är det första steget mot vår vision och sträcker sig över de två inledande åren 2013-2014. Länets aktörer – landstinget, kommuner, kulturskapare, civilsamhälle och kulturverksamheter – har i en öppen och transparent process format kulturplanen. Aktörerna utgör tillsammans både nätverket och plattformen som ska möjliggöra vision, mål och kommande insatser.

Utveckling och satsningar

Den regionala kulturplanen lyfter tre utvecklingsområden med särskilda satsningar under de kommande två åren:

  • Ett rikare konstliv

Bland annat genom att verka för en samordnad litteratursatsning, med ett litteraturcentrum som långsiktigt mål, att tillsammans med länets kommuner inleda försök med en scenkonstkarusell, samt att skapa förutsättningar för en regional bildkonstverksamhet.

  • En ökad kulturell delaktighet

Bland annat genom att särskilt beakta de nationella minoriteternas möjligheter att utveckla sin kulturella identitet, att utveckla satsningen på Kulturbuss till att gälla även stadstrafiken i Uppsala, samt att stödja digitalisering av biografer i länet och öka tillgängligheten till vårt kulturarv genom att digitalisera regionala samlingar och arkiv.

  • En attraktivare livsmiljö

Bland annat genom att i samverkan ta fram en handlingsplan för att lösa problemen med arrangörsskap och lokaler i länets olika delar, att utveckla och tillgängliggöra kulturlandskapet och kulturmiljön på Wik, samt att utveckla Gamla Uppsala som besöksmål.

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.