Lediga lägenheter i Upplands-Bro

Över 1 000 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är även gratis att starta konto för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.

 

 

 

Söker du lediga lägenheter i Upplands-Bro? Här kommer alla kontaktuppgifter till de privata hyresvärdarna som erbjuder hyreslägenheter i kommunen.

Upplands-Bro kommun är en kommun, belägen i nordvästra delen av Stockholms län. Kommunens centralort är Kungsängen.

Befolkningen är huvudsakligen koncentrerad till tätorterna Kungsängen, Bro och Brunna. Tidigare var Bro den dominerande orten men under de senaste tjugo åren har Kungsängen, som kommit att bli den folkrikaste, fått ta över mycket av den kommunala servicen.

Privata hyresvärdar i Upplands-Bro

  • Bro Byggnads AB förvaltar hyreslägenheter på Byggmästarvägen och Lantmätarvägen i Gamla Bro. Tel: 08-440 54 33 E-post: [email protected]
  • AB Upplands-Brohus
    Upplands-Brohus är kommunens bostadsföretag. Upplands-Brohus äger och förvaltar omkring 3 000 bostäder i Kungsängen och Bro. 08-58450930
  • Graflunds
    Graflunds äger ca 540 lägenheter i Finnstaområdet, Bro.
  • Gotlands Country Club Aktiebolag, 08-156290
  • Skellefteå Fastighetsförvaltning Komman, 08-58481833
  • Stockholms Näs Handelsbolag, 070-8864900

Vill ni också synas här ?

Maila: [email protected]

upplands-bro

Information om kommunen

Vid den landsomfattande kommunreformen den 1 januari 1952 bildades Upplands-Bro landskommun genom sammanläggning av de tidigare kommunerna Stockholms-Näs, Västra Ryd, Håbo-Tibble, Håtuna landskommun samt Bro och Låssa. År 1971 ombildades landskommunen till Upplands-Bro kommun och överfördes samtidigt från Uppsala län till Stockholms län.

I vår kommun vill vi att invånarna ska trivas och må bra. I naturen och kulturmiljöerna finns möjlighet till friluftsliv och rekreation året om. Vår kultur- och friluftsverksamhet ska stimulera och locka till egen aktivitet (ur Kultur- och fritidsplanen 2011-2014)

upplands-bro

Trivselpark med flera nyttor

En dagvattendamm med park på gräsyta vid Strandvägen anläggs för att rena dagvatten från delar av centrala Kungsängen innan det når Mälaren. Parken anläggs för öka trivseln i området och den kommer att knyta an till vandringsleden Upplands-Broleden som går genom parken.

Byggandet i kommunen styrs dels av lagar, t.ex. plan- och bygglagen, och dels av detaljplaner som gäller för olika områden. Bygg- och miljöavdelningen prövar om det som ska byggas är lämpligt utifrån enskilda och allmänna intressen. Bland annat ska byggnader vara estetiskt tilltalande och utformas med hänsyn till omgivningen.

upplands-bro

Bygg- och miljöavdelningen

Bygg- och miljöavdelningen sköter det praktiska arbetet med bygglov. För handläggning av ärenden tar vi ut en avgift enligt taxa. Det finns inga fasta priser, utan avgiften beräknas ifrån fall till fall utifrån olika parametrar såsom årets prisbasbelopp, byggnadens area mm. En avgift tas också ut för eventuell kommunicering, dvs grannehöranden, meddelande om beslutet till grannar/sakägare, samt för kungörelse av beslutet i Post- och Inrikes Tidningar.

Kontakta kommunen

Du som tänker bygga nytt eller ändra din byggnad är välkommen att kontakta kommunen. Hör av dig till bygg- och miljöavdelningen i ett tidigt skede för att ta reda på vad som gäller för din tomt och det du vill bygga! Du kan också få råd och anvisningar om utformning och placering av byggnaden. För att underlätta både för dig själv och oss bör du beställa tid före besöket.

Upplands-Bro är en ekokommun vilket visar på ett tydligt miljöengagemang. Sveriges Ekokommuner är en förening mellan 84 av Sveriges kommuner som ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Upplands-Bro kommun arbetar med strategiska miljöfrågor utifrån kommunens miljöplan. Miljöplanen är uppdelad i tre fokusområden: effektivare användning av energi och transporter; giftfria och resurssnåla kretslopp samt hushållning med mark, vatten och god bebyggd miljö.

Läs miljöplanen och kommunens lokala miljömål.

Upplands-Bro kommun arbetar aktivt för att skapa ett hållbart samhälle, där ekologisk hållbarhet är en del av det. Alla som arbetar och verkar inom kommunen kan bidra till ett mer hållbart Upplands-Bro. I översiktsplanen är hållbar utveckling ett centralt begrepp och ekologisk hållbarhet en stor del, bl.a. med fokus på tätortsnära natur, exploatering i kollektivtrafiktäta lägen och hållbar hantering av dagvatten. Miljöplanen stödjer arbetet med att konkretisera översiktsplanen.

upplands-bro

Över 1 200 st lediga lägenheter

Just nu har Samtrygg.se över 1 000 st olika lediga lägenheter på sin hemsida. Det är helt gratis att skapa ett konto och kika in om någon av lägenheterna är något för dig. Gratis är gott!

Det är gratis att starta konto även för dig som har en bostad som du vill få hjälp hyra ut via Samtrygg.